RETNINGSLINJER

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF KULTURHUSET ELVÆRKET

 

1. Hvad kan Kulturhuset Elværket bruges til?

 

1.1. Arrangementstyper

Kulturhuset Elværket og dets udstyr er åbent for benyttelse til følgende typer af arrangementer:

 1. Åbne kulturelle arrangementer.
 2. Kommercielle arrangementer.
 3. Kulturelle arrangementer for foreningers medlemmer.
 4. Lukkede arrangementer.

 

1.1.1. Åbne kulturelle arrangementer

Huset skal først og fremmest anvendes til åbne enkeltarrangementer af kulturel og kunstnerisk art, gennemført af foreninger, kredse og enkeltpersoner i Frederikssund Kommune.

 

1.1.2. Kommercielle arrangementer

Husets kan også anvendes til kommercielle arrangementer. En betingelse er, at arrangementet er åbent for alle (entré er tilladt). Det betyder modsætningsvis også, at ønsker om lukkede kommercielle arrangementer ikke kan imødekommes.

 

1.1.3. Kunstneriske og kulturelle arrangementer for foreningers medlemmer

Kulturelle og kunstneriske arrangementer, der kræver medlemskab af forening eller lign. vil kunne afholdes i huset, men prioriteres lavere end åbne arrangementer.

 

1.1.4. Lukkede arrangementer

Hvis det er foreneligt med den øvrige aktivitet på det pågældende tidspunkt, vil huset også kunne bestilles til aktiviteter, som ikke er publikumsvendt – f.eks. øveformål m.v., men arrangøren må være indstillet på at vige pladsen for et evt. åbent kulturelt arrangement.

 

1.2. Prioritering af arrangementer

Listen ovenfor er prioriteret, således at arrangementer der falder ind under type 1, altid vil have forrang i forhold til arrangementer af type 2, 3 eller 4 os så fremdeles.

 

Indeholder et type 4-arrangementet en aktivitet, der er en forudsætning for et type 1 eller 2-arrangement, som skal afholdes inden for de kommende 14 dage, vil der ikke ske nogen annullering.

 

Der vil for visse arrangementer blive opkrævet en afgift for brug af huset. Der henvises til husets afgiftsregler for nærmere info.

 

1.3. Annullering af arrangementer

Annullering af et arrangement fra Kulturhuset Elværkets side vil altid ske med mindst 7 dages varsel, med mindre andet er aftalt med den enkelte arrangør.

 

Kulturhuset Elværket vil i videst muligt omfang være behjælpelig med at finde andre egnede lokaler eller udstyr ved en annullering.

 

1.4. Private arrangementer

Kulturhuset Elværket og dets udstyr kan ikke anvendes til rent private formål.

 

2. Reservation af lokaler i Kulturhuset Elværket

 

2.1. Bookingtid

Booking af lokaler og udstyr kan normalt for medlemmer af Elværksforeningen ske højst 12 måneder før arrangementets afholdes. For ikke-medlemmer dog højst 3 måneder.

 

Der kan efter konkret vurdering gives mulighed for længere bookingtid for type 1 og type 2-arrangementer – dog maks. 12 måneder ekstra.

 

2.2. Medlemskab af Elværksforeningen

Det forventes at flergangsbrugere (foreninger m.v.) vælger at blive medlem af Kulturhuset Elværket. Booking af arrangementer af ikke-medlemmer vil blive pålagt en afgift jf. afgiftsreglerne.

 

2.3. Booking af lokaler – hvordan?

Booking af lokaler og udstyr sker til Kulturhuset Elværket via vores elektroniske bookingsystem på www.kulturhus.com. Brugernavn og adgangskode udleveres enten ved bestilling via hjemmesiden, eller ved at kontakte husets kontor i den annoncerede kontortid.

Har du ikke adgang til Internettet, kan reservation ligeledes ske telefonisk eller ved personligt fremmøde i husets annoncerede kontortid.

Reservationen er først godkendt når dette skriftligt er meddelt til arrangøren.

 

2.4. Udeblivelse

Skønnes det at arrangør af et arrangement har været vidende om at arrangementet ikke ville blive gennemført, og det ikke er afmeldt til Kulturhuset Elværket senest syv dage før planlagt afholdelse, fremsendes en regning med et gebyr jf. afgiftsreglerne.

 

2.5. Særlige forhold

Det vil almindeligvis ikke være muligt at reservere caféen til et lukket arrangement, ligesom bagscenerummet kun kan reserveres i forbindelse med koncerter, teaterforestillinger el.lign. i salen. 

Husets køkken kan ikke reserveres af en enkelt arrangør/til et enkelt arrangement, med mindre hele huset er reserveret til arrangementet.

Foreningsværkstedet/datastuen kan reserveres til både åbne og lukkede arrangementer – almindeligvis dog ikke mandag-fredag fra kl. 8.00 – 18.00. 

Skabene i gangarealet ved mødelokale og foreningsværksted vil være forbeholdt foreninger m.v. med behov for opbevaring af effekter mellem arrangementer. Der vil blive opkrævet en afgift for leje af skabene jf. husets afgiftsregler.

 

3. Brug af Kulturhuset Elværket

 

3.1. Husets og dets inventar/udstyr

Efter endt brug af lokaler skal teknisk udstyr, inventar, møbler og service m.v. sættes på plads, såfremt anden aftale ikke er indgået. Evt. mangler eller beskadigelser meddeles til husets personale. Lokaler og udstyr skal afleveres i samme stand som de/det er modtaget.

Ved selskabslignende arrangementer kan det kræves, at den efterfølgende rengøring udføres professionelt på arrangørens regning.

 

3.2. Særligt om åbne arrangementer

Ved åbne arrangementer påhviler det arrangøren at sikre nødvendig lejlighedsbevilling og øvrige godkendelser fra offentlige myndigheder. 

Det kan kræves, at lejlighedsbevilling, dørvagtplaner, rengøringsaftaler eller andre relevante dokumenter, forevises mindst 14 dage før arrangementets afholdelse.

 

3.3. Beredskabsplaner

Såfremt der er tale om et arrangement, der kræver udarbejdelse af beredskabsplan og anmeldelse til brandmyndigheden, påhviler det arrangør at dette er i orden senest 14 dage før arrangementets afholdelse. 

Husets personale vil i rimeligt omfang være behjælpeligt med det formelle i denne anledning.

 

3.4. Lyd- og lysanlæg

Brug af husets lyd- og lysanlæg kræver, at arrangøren benytter personer, der har den fornødne tekniske indsigt. Arrangør bærer ansvaret for husets udstyr i forbindelse med brugen af det.

 

3.5. Andre ydelser

Kulturhuset Elværket driver Elværkscaféen, hvis primære aktivitet er mulighed for beværtning i forbindelse med arrangementer i huset. 

En sekundær aktivitet er serviceydelser i forbindelse med brug af teknisk udstyr, som evt. kan benyttes i forbindelse med arrangementer, der ikke afholdes i huset. 

Betingelsen er at Kulturhuset Elværket ikke skal benytte udstyret, og at arrangementet falder inden for husets formål. Der vil blive opkrævet en afgift, jf. særskilte retningslinjer herfor.

 

3.6. Opfølgende rengøring

Ud over de gældende retningslinjer for brug af Kulturhuset Elværket gælder følgende vedr. opfølgende rengøring efter arrangementer fredag-søndag og på helligdage: 

 1. Arrangør er ansvarlig for at huset efterlades som modtaget
 2. Husets personale vurderer senest mandagen inden et weekendarrangement, om det vil være nødvendigt med kontroleftersyn.
 3. Kontroleftersyn udføres af personale og bestyrelsesmedlemmer.
 4. Kontrollen efter et arrangement udføres i passende tid inden næste arrangement i huset.
 5. Er standarden på de afleverede lokaler ikke tilfredsstillede kontaktes arrangør m.h.p. udbedring af dette.
 6. Er arrangør ikke i stand til at fortage den fornødne opfølgende rengøring inden næste arrangement i huset, udføres rengøring, oprydning m.v. for arrangørs regning jf. afgiftsreglerne.
 7. Har der været mere end eet arrangement dagen/aftenen før, kan regningen for de fælles benyttede rum efter en konkret vurdering deles efter samme forhold som deltagerantallet ved de pågældende arrangementer.

 

4. Afgørelser og klager efter disse regler

 

4.1.

Kulturhuset Elværkets daglige leder vurderer om et arrangement falder inden for husets formål, og forestår i øvrigt den daglige drift af huset efter nærmere retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

 

4.2.

Hvis en arrangør er utilfreds med en afgørelse, kan en klage over denne indgives til bestyrelsen senest 4 uger efter afgørelsen. 

Klagen skal altid være skriftlig og begrundet, og stiles til bestyrelsens formand.

 

—- O —-

 

Disse retningslinjer er gældende fra dags dato.

 

Bestyrelsen for Kulturhuset Elværket

 1. juni 2009

 

 

Kenneth Jensen

formand

Kulturhusenes logo

Ved Kirken 6
3600  Frederikssund

47 38 52 91

Skriv til os

Åbningstider

Mandag: 11:00 - 13:00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 11:00 - 13:00
Torsdag: 11:00 - 13:00
Fredag: 11:00 - 13:00
Lørdag:  Lukket
Søndag:  Lukket

Font Resize